Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
เราคือบริษัททัวร์พรีเมี่ยม ที่ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย จัดเต็มทุกรายละเอียด กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก เราเป็นศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ที่มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการและดูแลเอาใจใส่ทุการเดินทางของคุณ โปรแกรมของเราออกแบบมาอย่างดีด้วยประสพการณ์กว่า 15 ปี ไม่อัดแน่น มีเวลาให้เที่ยวชมและช็อปปิ้งอย่างเหลือเฟือไม่รีบร้อน เที่ยวเต็มอิ่ม พักสบาย ช้อปจนเพลิน อาหารอร่อยถูกปาก
ระยะเวลา: 8 วัน
ประเทศ: Germany- Netherland - Belgium and France
ราคา: เริ่มต้น 76,000
ดาวน์โหลดทัวร์

Day1
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เดินทางออกจากกรุงเทพ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 เวลา 23.40 – 05.50 น. (+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมัน) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 

Day2

แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม – ย่านโคมแดง

05.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองเซนกอล (St. Goar)

นำคณะล่องเรือแม่น้ำไรน์ เริ่มจากท่าเรือเซนกอล (St. Goar) ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทางการท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ชมความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์จนมาถึงท่าเรือบ๊อบพาร์ด (Boppard) และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยโรมัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อชื่นชมกับศิลปะ และ ยังเป็นเมืองต้นตำรับของน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 ที่รู้จักกันดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (265 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองแห่งแสงสีและอิสรเสรีภาพของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านชมย่านโคมแดง (Red Light District)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day3

ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์- หมู่บ้านประมงโวเลนดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัมสเตอร์ดัม ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำไรน์โดยการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง ดื่มด่ำกับทัศนียภาพบ้านเรือนอันสวยงามกับตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

นำท่านเยี่ยมเมืองอัมสเตอร์ดัม  โดยเริ่มชมจัตุรัส     ดามสแควร์(Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวงและเป็นย่านช้อปปิ้งที่คึกคักอีกด้วย และ จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) ที่มีชื่อเสียงของโลก ซี่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่าง ๆ อิสระให้ท่านเลือกชมเพชรที่มีคุณภาพน้ำงามซึ่งเป็นงานฝีมือในราคาจากโรงงาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ท่านจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านประมงโวเลนดัม หรือ “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day4

อัมสเตอร์ดัม – บรูกจ์ – บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองบรูกจ์ (Brugge) (250กม.)เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียมเป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์เป็นอย่างดี  เป็นเมืองที่มีคูคลองล้อมรอบเมือง เริ่มต้นชม ศาลาว่าการกลางเมือง (City Hall) ด้วยศิลปะแบบโกธิก หอระฆังแห่งบรูกจ์ (Belfry of Bruges) ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูกจ์สามารถชมทัศนียภาพของเมือง ที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จัตุรัสมาร์กหรือตลาดประจำเมือง (Market Place) ที่รายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์ (Bruxelles) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ( 97 กม. ) ชมจัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แวะถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day5

บรัสเซลล์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางจากเมืองบรัสเซลส์มุ่งสู่เมืองแวร์ซายส์ (328 กม.)

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

เข้าชมความงดงามอลังการของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13แห่งฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2167 และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในพ.ศ. 2231 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงาม ภายในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง มีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตรอลังการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำพาท่านชมห้องต่าง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจไม่ลืมเลือน

 

จากนั้นนำคณะเดินทางมุ่งสู่มหานครปารีส (22 กม. )เริ่มต้นดื่มด่ำบรรยากาศของมหานครปารีสด้วยการล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค่า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day6

ปารีส – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมมหานครปารีส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น  มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด โดยเริ่มที่การชมโบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตถูกประหารชีวิต เข้าสู่ถนนชองป์เอลิเซ่ เพื่อนำท่านสู่ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก จากนั้นนำท่านสู่หอไอเฟล หอสูงเด่นตระหง่านที่โดดเด่นคู่เมืองปารีสมาอย่างยาวนาน อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของสัญลักษณ์สำคัญคู่เมืองปารีสอย่างจุใจ

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day7

ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติ ชาร์ล เดอ โกล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 12.30 – 06.00 น.(+1) (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 

Day8

กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินที่ TG931 เวลา 12.30 – 06.00 น.(เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!