Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
เราคือบริษัททัวร์พรีเมี่ยม ที่ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย จัดเต็มทุกรายละเอียด กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก เราเป็นศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ที่มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการและดูแลเอาใจใส่ทุการเดินทางของคุณ โปรแกรมของเราออกแบบมาอย่างดีด้วยประสพการณ์กว่า 15 ปี ไม่อัดแน่น มีเวลาให้เที่ยวชมและช็อปปิ้งอย่างเหลือเฟือไม่รีบร้อน เที่ยวเต็มอิ่ม พักสบาย ช้อปจนเพลิน อาหารอร่อยถูกปาก
ระยะเวลา: 8 วัน
ประเทศ: ออสเตรเลีย
ราคา: เริ่มต้น 89,900
ดาวน์โหลดทัวร์

Day1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – บริสเบน

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของ WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

Day2

บริสเบน – โกลด์โคสต์ – ซีเวิล์ด

00.01 น. ออกเดินทางสู่มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG473
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินบริสเบน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโกลด์โคสต์ ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศบริเวณชายหาดเซิรฟ์เฟอร์พาราไดซ์ และยังเป็นที่ชื่นชอบของนักเล่นกระดานโต้คลื่นอีกด้วย
14.30 น. จากนั้นนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ซีเวิลด์ โลกแห่งทะเลที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมอีกมากมาย ประทับใจกับการแสดงโชว์ของสัตว์น้ำ อาทิ ปลาโลมา, แมวน้ำ, การแสดงสกีผาดโผน จากนักสกีมืออาชีพ, ประทับใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของหมีโคล่า,ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน, ปลาฉลาม จ้าวแห่งทะเล และสัตว์น้ำนานาชนิดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ธีมปาร์คแห่งนี้เป็นสวนสนุกทางทะเลที่ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย อาทิ Pirates 3D Adventure / Bermuda Triangle / Pirate Ship / Viking’s Revenge Flume Ride / Skyway-Monorail / Sea World EYE กระเช้าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ในซีเวิล์ดตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

Day3

มูฟวี่เวิลด์ – ช้อปปิ้งที่ย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ มูฟวีเวิลด์ โลกแห่งความบันเทิงอันยิ่งใหญ่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงต่างๆ สัมผัสดาราตัวการ์ตูนและฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ของวอร์เนอร์บราเธอร์ อาทิ มนุษย์ค้างคาว สาวน้อยมหัศจรรย์ ฯลฯ พร้อมชมการแสดงจากเหล่าสตั้นแมน อาทิ Movie Magic Special Effects Show / Maverrick Show / Police Academy / Stunt Show แล้วชมขบวนพาเหรดของเหล่าดาราการ์ตูน Looney Tunes Star Parade จากนั้นสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่เร้าใจ อาทิ Wild Wild West Adventure Ride / Ride Lethal Weapon / Batman Adventure the Ride
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในธีมปาร์คมูฟวี่เวิลด์
บ่าย สนุกสนานและเพลิดเพลินในบรรยากาศของความตื่นเต้นในโลกแห่งตัวการ์ตูนตามอัธยาศัยตลอดวัน จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่ย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่มีร้านค้ามากมายตลอดสองฝั่ง และทั้งร้านขายสินค้าแบรนด์เนม Gallaria Duty Free รวมแฟชั่นชั้นนำนานาชนิดจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

Day4

โกลด์โคสต์ – ซิดนีย์ฮาเบอร์ – ล่องเรือกัปตันคุ้ก – โอเปร่าเฮ้าส์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิร์น
11.10 น. ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิ้งร่องรอยเมื่อครั้ง กัปตันเจมส์ คุก ยกพลขึ้นบกอาคารที่เก่าแก่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ทำการสำคัญของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้วบันทึกภาพอันงดงามที่จุดชมวิวแมคควอรี่แชร์ จากนั้นนำท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสองของโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหรา และมีเวลาให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกและสินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day5

ซิดนีย์ – โคอาล่า พาร์ค – บลูเมาเท่น – ซีนิกเวิลด์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่า พาร์ค (Koala Park) ที่ท่านจะได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นเมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี้, วอมแบต, โคอาล่า เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั้น และชมการสาธิตวิธีการตัดขนแกะ (Outback) เริ่มจากการต้อนแกะด้วยสุนัข, การแยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะที่มีทั้ง 2 ขั้นตอนแบบเก่าและใหม่ ที่จะสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับท่าน ตลอดจนการนำเอาผลผลิตมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายใน Koala Park
13.00 น. เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้ำเงิน เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่น้องต้องคำสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา และน้ำตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ซิดนีย์
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day6

ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – เที่ยวชมเมือง – ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิร์น
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตั้งชื่อตามท่านผู้ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิตซรอย สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ, กระท่อมกัปตันคุ้ก ที่นำมาจากอังกฤษ, บ้านโมเดลที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แห่งเทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ที่มีภูมิทัศน์ที่มีชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง และยังเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย, โบสถ์เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick’s Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างามสง่าสมกับเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐนี้, อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก (Shrine of Remembrance) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตัวอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียมแห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ
15.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย
17.00 น. นำท่านเข้าสู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิปนี้ ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก นำท่านสู่อัฒจรรย์บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทั้งตัวน้ำหนัก 600 กรัมเสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น
21.00 น. เดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิร์น แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่าในระดับ

Day7

แดนดีนอง – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – เมลเบิร์น

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.

นำคณะออกเดินทางสู่สถานี รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนำคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่นครเมลเบิร์น ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย บนย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิร์น เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG462 บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ

Day8

กลับถึงกรุงเทพ

06.00 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

 

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!