Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
ระยะเวลา: 10 วัน
ประเทศ: Southern Italy
ราคา: เริ่มต้น 92,000
ดาวน์โหลดทัวร์

เดินทางสำรวจมรดกโลกในดินแดนเก่าแก่อย่างเมืองโบราณของอดีตจักรวรรดิที่รุ่งเรืองที่สุดอย่างโรมัน ในย่านคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสบรรยากาศของท้องทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก รวมไปถึงบรรยากาศแบบชนบทริมชายฝั่ง ที่ตั้งเมืองทอดตัวเรียงยาวอยู่บนไหล่เขา ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจมิรู้ลืม เพราะที่นี่คือ อิตาลีตอนใต้

Day1

นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK069 เวลา 23.45 – 06.05 น.(+1) รอเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล

Day2

กรุงอิสตันบูล –  นาโปลี – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งปอมเปอี – ซอเรนโต้

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลและเดินทางต่อไปยังท่าท่าอากาศยานนานาชาติเนเปิลส์ เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1879 เวลา 08.15 – 08.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่แคว้นกัมปาเนียทางตอนใต้ของอิตาลี โดยมีเมือง นาโปลี เป็นเมืองหลวงของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองท่าที่สำคัญของการท่องเที่ยวในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แวะเก็บภาพกับพระราชวังหลวงเนเปิ้ล และปราสาทเก่าแก่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองปอมเปอี พิพิธภัณฑ์มรดกโลก เพื่อเข้าชมอดีตเมืองโบราณของอาณาจักรโรมัน ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ในอดีตเมืองแห่งนี้ ถูกทำลายและถูกฝังโดยเถ้าถ่านและเศษหินจากภูเขาไฟวิสุเวียส ที่เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 79 ทำให้เมืองนี้หายสาบสูญไปกว่า 1,800 ปี เดินสำรวจและเก็บภาพความประทับใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางเลาะเลียบชายทะเลและหน้าผาสูงเมืองซอเรนโต้ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลีทางตอนใต้

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day3

ซอเรนโต้ – โพสิตาโน – อามัลฟี – โพเทนซา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

นำท่านท่องเที่ยวยังเมืองโพสิตาโน เดิมเมืองนี้เป็นเมืองท่าในการปกครองของแคว้นอามัลฟี ที่มีฐานะร่ำรวยอย่างมากในยุคกลาง จุดเริ่มต้นของการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาจาก “จอห์น สไตน์เบ็ค” (John Steinbeck) เจ้าของรางวัลโนเบลด้านวรรณคดี ได้เผยแพร่เรื่องราวของเมืองในวรรณกรรมเรื่อง Harper’s Bazaar ในปี 1953 เมืองที่ไร้ซึ่งที่ราบแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่สร้างไล่เรียงกันลงมาเป็นแถบริมหน้าผาโพสิตาโนจึงได้รับสมญานามว่า “Town of Thousand Postcard” จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองอามัลฟี

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

เที่ยวชมเมืองอามัลฟี จุดหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอามัลฟีโคสต์ มรดกโลกที่สวยงามที่สุด เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งศิลปิน นักเขียน ต่างหลั่งไหลมาเยือน เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเรือนที่ปลูกเรียงลดหลั่นตามหน้าผาสูง เหนือน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ สวยเกินคำบรรยาย อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่เมืองโพเทนซา

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day4

โพเทนซ่า – กาสเตลเมซซาโน – มาเทร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

นำท่านเที่ยวชม กาสเตลเมซซาโน (Castelmezzano) เป็นลักษณะหมู่บ้านที่ถูกโอบล้อมล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ที่เป็นหุบเขาและอุดมไปด้วยธรรมชาติในหมู่เขาหิน ต้นไม้เขียวชอุ่ม ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลีที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

นำคณะเดินทางสู่เมืองมาเทร่า ในแคว้นบาซิลิกาต้า เมืองโบราณในศตวรรษที่ 16 ถือเป็นเมืองยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่สมบูรณ์ที่สุดอีกเมืองหนึ่งในอิตาลี ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day5

มาเทรา – เรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย – เมสสิน่า – เทารมิน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

นำท่านเที่ยวชมเมืองมาเทร่า โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงรายเปรียบเสมือนเป็นป้อมปราการในตัวเอง ทำให้มีบรรยากาศน่าหลงไหลและน่าเดินสำรวจอย่างมาก โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดได้แก่ ปราสาททรามอนตาโน่ของเจ้าเมือง และมหาวิหารมาเทร่า เป็นต้น และหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย (373 ก.ม.) เมืองท่าทางตอนใต้สุดของอิตาลี โดยได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งนิ้วเท้า” เนื่องจากประเทศอิตาลีถูกเปรียบเปรยกับรองเท้าบู๊ทมาตลอด ดังนั้นเมืองนี้จึงอยู่บริเวณนิ้วเท้าของรองเท้าบู๊ทพอดี ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการสัญจรทางน้ำอย่างมาก โดยบริเวณนั้นมีช่องแคบเมสสิน่าที่จะเดินทางผ่านขึ้นมายังตอนกลางของประเทศได้ รวมไปถึงท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงการเดินทางข้ามไปยังเกาะซิซิลีอีกด้วย

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

คณะเดินทางข้ามช่องแคบเมสสิน่า โดยรถโค้ชปรับอากาศและเดินทางข้ามฟากด้วยเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ และเมื่อถึงปลายทางยังเมือง “เมสสิน่า” เมืองท่าที่สำคัญของเกาะซิซิลี จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเทารมิน่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

Day6

เทารมิน่า – ภูเขาไฟเอตนา – คาตาเนีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

นำคณะเดินทางสู่จุดชมวิวภูเขาไฟเอตนา มรดกโลกทางธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สูงกว่า 3,323 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคาตาเนียและเมสสิน่า เก็บภาพความประทับของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเที่ยวชมเมือง คาตาเนีย เป็นเมืองท่าโบราณทางฝั่งตะวันออกของเกาะซิซิลี ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของภูเขาไฟเอตนาที่ยังปะทุ บริเวณในเมืองมีสิ่งที่สำคัญต่างๆ  ได้แก่ จัตุรัสใจกลางเมือง Piazza del Duomo , รูปปั้นน้ำพุและวิหารตกแต่งอย่างหรูหรา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day7

คาตาเนีย – อากรีเจนโต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเพลิดเพลินและอิสระช้อปปิ้งที่  ซิซิเลีย เอาท์เลท วิลเลจ (Sicilia Outlet Village)  เป็นย่านศูนย์การค้าตกแต่งสไตล์เรียบหรู มีช้อปแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึก มากมาย อาทิ ชาแนล กุชชี่  โปโล เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองอากรีเจนโต เมืองมรดกโลกโบราณเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกมาอย่างเต็มรูปแบบ และนำท่านสำรวจหุบเขาของวิหารกรีกโบราณ ของเมืองอากรีเจนโต เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองที่งามที่สุดของมวลมนุษย์” เคยรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในศตวรรษที่ 5 มีการสร้างหมู่วิหารอันอลังการเป็นสง่า นำท่านเที่ยวชม “วัลเลย์ ออฟเดอะเทมเปิลส์” (Valley of the Temples) หุบเขาแห่งมหาวิหารแบบกรีกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  และเดินทางต่อไปที่ แซนลีออน (San Leone) บริเวณท่าเรือริมทะเลสุดโรแมนติก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day8

อากรีเจนโต – ปาแลร์โม่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางไปยังเมืองหลวงของเกาะซิซิลีอย่างเมือง “ปาแลร์โม่”  (127 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมศูนย์กลางของเมืองมรดกโลกที่ “ปาลัซโซ เด นอร์มานนี” ปราสาทเก่าแก่ที่ตกทอดจากพวกนอร์มัน และปัจจุบันคือที่ทำการของสภาเมือง ภายในมีโบสถ์พาลาทีน มีการตกแต่งด้วยภาพโมเสก วังแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของราชอาณาจักรซิซิลี เมื่อครั้งพวกนอร์มันเข้าปกครองกว่า 1,000 ปี ชมมหาวิหารแห่งเมืองปาแลร์โม่ มีสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์ สร้างในศตวรรษที่ 12 และจากนั้นเข้าชมโบสถ์ลามาร์ตอร์รานา ภายในประดับด้วยโมเสสที่อลังการสวยงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจมิรู้ลืมกับบรรยากาศของเมืองปาแลร์โม่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day9

ท่าอากาศยานเมืองปาแลร์โม่ – โรม – กรุงอิสตันบูล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

นำคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานปาแลร์โม่ เพื่อเดินทางไปกรุงโรม โดยสายการบินอาลิตาเลีย เที่ยวบินที่  AZ1782 เวลา 10.15 – 11.25 น.  ถึงกรุงโรม ณ ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล มีเวลาให้ท่านได้ทำเงินคืนภาษีก่อนการเช็คอิน และเมื่อได้เวลาออกเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ TK1866 เวลา 14.35 – 19.15 น. ณ เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกี) โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล และออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร  โดยเที่ยวบินที่ TK064 เวลา 20.50 – 09.45 น. (+1)  (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

Day10

กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK064 เวลา 20.50 – 09.45 น. (+1)  (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) โดยสวัสดิภาพ

 

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!