Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
เราคือบริษัททัวร์พรีเมี่ยม ที่ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่าย จัดเต็มทุกรายละเอียด กินอร่อย พักสบาย เที่ยวสนุก เราเป็นศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ที่มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง เพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการและดูแลเอาใจใส่ทุการเดินทางของคุณ โปรแกรมของเราออกแบบมาอย่างดีด้วยประสพการณ์กว่า 15 ปี ไม่อัดแน่น มีเวลาให้เที่ยวชมและช็อปปิ้งอย่างเหลือเฟือไม่รีบร้อน เที่ยวเต็มอิ่ม พักสบาย ช้อปจนเพลิน อาหารอร่อยถูกปาก
ระยะเวลา: 9 วัน
ประเทศ: Italy-Swiss-France
ราคา: เริ่มต้น 28,800
ดาวน์โหลดทัวร์

Day1
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

Day2

กรุงเทพ ฯ – โรม –  ฟลอเรนซ์

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 เวลา 00.01 – 05.55 น.
(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) เดินทางถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโนของกรุงโรม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศนำเยี่ยมชม นครรัฐวาติกัน เป็นนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร แต่มีความสำคัญเป็นศิลปะและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของคริสตศาสนา

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากกนั้นนำท่านเข้าชมโคลอสเซียม สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน จากนั้นนำท่านผ่านชมโรมันฟอรั่ม  ในอดีตสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ ที่นี่คือศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า ศาสนา และการเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “จัตุรัสเวเนเซีย” มีอนุสรณ์หินอ่อนของกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลี จากนั้นเดินทางไปชม “น้ำพุเทรวี”  อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพ และพร้อมกับนำท่านชมบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น เป็นสถานที่สาธารณะที่ใช้พบปะพูดคุยกันของชาวเมืองโรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์      ( 300 กม. )

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day3

ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงเก่าที่มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่านเอง หลังจากนั้นเดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู่ และเดินต่อไปยังริมแม่น้ำอาร์โนเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลก อย่างสะพานเวคคิโอ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า ( 95 กม. )

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปิซ่า บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง ได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่ทุกท่านรู้จัก อิสระถ่ายภาพ พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองเมสเตร ( 313 กม. ) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day4

เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิส เมืองท่าเก่าแก่ที่เจริญที่สุดในศตวรรษที่ 12 ของโลกใบนี้

นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน “พระราชวังเก่า” (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลำคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์นโดยผ่านทางเมืองลูกาโน่ (504 กม.)  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ และตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น จึงมีกิจกรรมทางน้ำ การปีนเขา และกีฬาบนเขาสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และมีสภาพอากาศกำลังดี จึงได้รับสมญานามว่า “ลูเซิร์นริเวียรา”

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day5

กรินเดอวาลด์ –ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อไปที่สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ Jungfraubahhn ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และจากนั้นนำท่านไปที่ “Alpine Sensation” ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีและเสียงเพลง จุดนี้จะแสดงให้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการบุกเบิกเพื่อท่องเที่ยวบนเขาจุงเฟรา ยังไม่พอสำหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1930  เป็นถ้ำน้ำแข็ง อันสวยงาม จะมีการแกะสลักน้ำแข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะตะลึงถึงความสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊กตาสลักน้ำแข็งน่ารักๆ มากมาย และให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป และมาเสิร์ฟกันต่อด้วยความหวานของร้าน Lindt Swiss Chocolate Heaven มีห้องจัดแสดงการทำช็อคโกแลตของลินด์ท ในห้องนี้ได้จำลองครัวขนาดย่อมๆ ที่โชว์การทำช็อคโกแลต แถมยังมีภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพ่อครัวมาทำช็อคโกแลตให้ท่านชมอยู่ตรงหน้า      อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อน
และช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ของที่ระลึกในเมือง เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองอินเทอร์ลาเคน

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day6

ดีฌง – รถไฟTGV สู่นครปารีส – ล่องเรือบาโตมูช

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะข้ามเขตแดนเข้าสู่เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส (309 กม.) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์ของคริสตจักรอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยเดินทางสู่ปารีส  โดยระหว่างทางจะผ่านชนบทของประเทศฝรั่งเศส ที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แปลกตาน่าชม

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว
250 ก.ม./ช.ม. นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น  มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุดโดยเริ่มที่การชมโบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม จนสมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือบาโตมูช ชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ที่ประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค่า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่หอไอเฟล หอสูงเด่นตระหง่านที่โดดเด่นคู่เมืองปารีสมาอย่างยาวนาน นำท่านขึ้นชมจุดชมวิวของหอไอเฟลชั้น 2 โดยลิฟต์ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีสยามค่ำคืนในมุมสูง

 

Day7

พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทุกท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี มีการตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พาท่านชมห้องต่างๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ของมหานครปารีส โดยเริ่มต้นที่ถนนชองป์เอลิเซ่  ถ่ายรูปกับหอไอเฟลที่จัตุรัสทรอคคาเดโรเป็นจุดกลางกรุงปารีส นำท่านสู่ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตถูกประหารชีวิต พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ อาคารที่เก่าแก่ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึง ห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้าง แกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลยุส์ วิตตอง เป็นต้น

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

Day8

ปารีส – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 12.30 – 06.00 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 

Day9

กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!