Facebook
TAT License No. 11/08663
info@myjourney.co.th
ระยะเวลา: 10 วัน
ประเทศ: France & Alps
ราคา: เริ่มต้น 89,000
ดาวน์โหลดทัวร์

เยี่ยมชมเมืองชนบทตามท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ลัดเลาะไปยังดินแดนแห่งน้ำองุ่นเลิศรส เพลิดเพลินกับการชมสิ่งล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมที่ประกอบกับธรรมชาติอย่างลงตัวและงดงาม รวมไปถึงวิวทิวทัศน์อย่างไร้ขีดจำกัดกับยอดเขาที่เปรียบเสมือนหลังคาของทวีปยุโรป เพราะที่นี่คือ ฝรั่งเศสและเทือกเขาแอลป์

Day1

กรุงเทพมหานคร – ดูไบ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “สายการบินเอมิเรตส์” โดยเที่ยวบินที่ EK373 เวลา 21.25 – 00.50 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

Day2

ดูไบ – ปารีส – เมลัน – โบน

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เวลา 00.50 น. รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK071 เวลา 04.05 – 09.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่เมืองเมลัน ทางทิศใต้ของกรุงปารีส เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรูหราของอดีตเสนาบดีคลังในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างชื่อและแสดงความโอ้อวดฐานะแก่ชาวเมือง ซึ่งสุดท้ายถูกจับและริบทรัพย์สิน เนื่องจากสร้างความไม่พอพระทัยแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อย่างมาก ทำให้พระองค์ดำริสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ในภายหลัง เพื่อให้ยิ่งใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่คฤหาสน์วีกงต์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองโบน ภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ( 300 ก.ม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day3

โบน – อานซี – ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่เมืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง “อานซี” เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ ระยะทาง (250 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เยี่ยมชมเมืองอานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนี้มีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง มีแม่น้ำทุยส์ และคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้รับฉายาว่า “เวนิส แห่งฝรั่งเศส” ที่มีศิลปะเฉพาะตัวในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 – 16 รวมไปถึงปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองอย่าง “ปราสาทอานซี” อิสระเก็บภาพความประทับใจของเมือง และเดินทางต่อไปยังเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day4

ชาโมนิกซ์ – เอกุยย์ ดู มิดี – ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาสูงบริเวณหมู่บ้านชาโมนิกซ์ โดยมีความสูงอยู่ที่ 3,842 กิโลเมตร โดยขึ้นกระเช้าไปด้านบน เพื่อไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านชาโมนิกซ์ และหมู่บ้านโดยรอบได้อย่างสวยงาม อิสระนำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนยอดเขา เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับลงไปยังหมู่บ้านชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระนำท่านเดินช้อปปิ้ง เดินเล่นที่เมืองชาโมนิกซ์ เก็บภาพความประทับใจของเมือง และบรรยากาศของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ในรูปแบบชนบทของเมืองบริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า “ชาเล่ต์”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day5

ชาโมนิกซ์ – มัลลูส – กอลมาร์ – สทราชบูร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่บริเวณภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แคว้นอาลซัส เมืองบริเวณพรมแดนในแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ ซึ่งติดกับประเทศเยอรมนี โดยแวะพักที่เมืองมัลลูสและเก็บภาพกับจัตุรัสรียูเนี่ยน เมืองมัลลูสถือเป็นเมืองเริ่มต้นของเส้นทางไวน์ของแคว้นอาลซัส ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เมือง ได้แก่ มัลลูส กอลมาร์ และสทราชบูร์ก ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ และส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ขาว ซึ่งมีฉากหลังเป็นเนินเขาสลับของเทือกเขาโวจส์ อย่างสวยงาม (305 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมืองกอลมาร์ เมืองหลวงแห่งแคว้นอาลซัส เป็นเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโดนเด่นในรูปแบบเรอเนสซองซ์ เมืองนี้มีมนต์เสน่ห์ของยุคเก่าอยู่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า “ลิตเติ้ล เวนิส” โดยถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งมีลำคลองและบ้านเรือนเก่าแก่ตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามน่ารัก และอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของเมืองกอลมาร์ เมื่อได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสทราชบูร์ก โดยถือเป็นเมืองหลวงของประเทศในสหภาพยุโรปอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day6

สทราชบูร์ก – แม็ส – น็องซี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินสำรวจเมืองเก่าสทราชบูร์ก เมืองมรดกโลก บริเวณเกาะกลางน้ำที่เรียกว่า “กร็องดีล” โดยเริ่มที่บริเวณชุมชนริมน้ำย่าน “ลิตเติ้ลฝรั่งเศส” ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่รูปแบบเรอเนสซองซ์ จากนั้นเดินไปเก็บภาพที่จัตุรัสกลางเมืองเครแบร์ และตรงต่อไปยังบริเวณมหาวิหารประจำเมือง “มหาวิหาร     สทราชบูร์ก” ถือเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 – 15 ในรูปแบบโรมาเนสก์และกอธิค เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลกในช่วงยุคกลาง และยังเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 19 อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่เมืองแม็ส อดีตเมืองหลวงเก่าของชุมชนชาวเซลต์ อายุกว่า 3,000 ปี รวมไปถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นออสตราเซียของอาณาจักรแฟรงก์ ในช่วงสมัยหลังกรุงโรมแตก นำท่านชมโบสถ์อายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปี ซึ่งสร้างในสมัยโรมัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองน็องซี เมืองหลวงสำคัญของแคว้นลอแรนส์ อาณาจักรแฟรงก์ในอดีต นำท่านถ่ายบริเวณจัตุรัส สตานิสลาส ประกอบไปด้วยศาลากลางเมืองและประตูชัยเมืองน็องซี สร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day7

น็องซี – ทรัว – แร็งส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองทรัว (188 ก.ม.) อดีตเมืองสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องแชมเปญ เช่น ชองปาญ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชมเมืองทรัว เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการเคลื่อนพลในสมัยโรมัน ที่ตัดตรงตั้งแต่กรุงโรมไปยังอาณาจักรบริทาเนียอย่าง “ถนนอากริปปา”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day8

แร็งส์ – เยี่ยมชมปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเยี่ยมชมเมืองแร็งส์ เมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศฝรั่งเศสทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เริ่มด้วยการชมมหาวิหารแห่งแร็งส์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับจัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ฝรั่งเศสเกือบทุกพระองค์ โดยใกล้กันนั้นจะเป็นพระราชวังโต (Tau) ไว้สำหรับประทับเพื่อรอพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ในอดีต และหลังจากนั้นอิสระนำท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นที่ถนนคนเดินย่านเขตเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส    ( 144 ก.ม.) เพื่อนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค้า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day9

ฟงแตนโบล – ปารีส – ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่เมืองฟงแตนโบล เพื่อเยี่ยมชมพระราชวังฟงแตนโบล พระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยถือเป็นพระราชวังของสะสมของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 มีความสวยงามอลังการในรูปแบบเรอเนสซองซ์ บาโรกและแบบแมนเนอร์ริสม์ ถือเป็นผลงานออกแบบชั้นนำของโลกในสมัยนั้น ทำให้พระราชวังฟงแตนโบลได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

 

และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานชาร์ล เดอโกล เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK076 เวลา 21.50 – 06.30 น. เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day10

ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

 


 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!